• Επιστασία έργων
  • Τεχνικές υπηρεσίες προσεκτικής αποδόμησης και επανάκτησης υλικών
  • Τεχνικές υπηρεσίες ανακαίνισης, επισκευών