• Αρχιτεκτονικές μελέτες νέων κατασκευών, ανακαινίσεων με στόχο καινοτόμες, βιώσιμες, αλλά οικονομικά προσιτές, σχεδιαστικές λύσεις.
  • Μελέτες κατασκευών με φυσική δόμηση
  • Επιστασία έργων
  • Τεχνικές υπηρεσίες ανακαίνισης, επισκευών

.